Huishoudelijk Regelement


Huishoudelijk Regelement

WSV Heusden - Huishoudelijk Reglement 

 Ten Geleide

 Het Huishoudelijk Reglement is een nadere uitwerking van de Statuten. Het is als zodanig gefundeerd in artikel 23 hiervan. Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2018.

Betreft toevoeging art 1a  Ereleden en Leden van Verdienste.

  

Leden en lidmaatschap  

 1. Procedure verkrijgen lidmaatschap.

              

Een ieder die als lid tot de vereniging wil toetreden, moet een daartoe strekkend formulier ingevuld en ondertekend bij de secretaris indienen. Het bestuur vormt zich een gedegen oordeel over de aanvrager en neemt op basis daarvan een besluit. Het bestuur is niet verplicht een weigering tot toelating van een nieuw lid te motiveren. Elk kandidaat lid ontvangt schriftelijk bericht over zijn toelating of afwijzing. Elk nieuw lid heeft na zijn toelating recht op een exemplaar van de Statuten en van alle reglementen van de vereniging.

Partners van leden evenals kinderen van leden, ouder dan 18 jaar, kunnen toetreden als gezinslid vermits zij op hetzelfde adres staan ingeschreven als het hoofdlid.

 

De toelatingscriteria voor lidmaatschap zijn de volgende:

 • het kandidaat lid moet eerst een bepaalde periode een ligplaats in de haven hebben gehad als jaarcontractant;
 • de periode is voor iedereen, waar dan ook woonachtig, 3 jaar;

 De aanvraag moet worden begeleid door een positieve adhesiebetuiging van minimaal 5 leden die al meer dan 5 jaar lid zijn van de vereniging. Zij die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt moeten dit formulier mede laten ondertekenen door een der ouders of voogden.

 De algemene vergadering kan nadere voorwaarden stellen aan de toelating tot het lidmaatschap. Het bestuur publiceert ieder jaar de namen van de nieuwe leden.

 Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap geldt voor kandidaat leden en voor kandidaat jeugdleden. Indien een jeugdlid binnen 4 jaar 18 jaar wordt betaalt hij op het moment dat hij 18 jaar wordt een additioneel bedrag. De bedragen zijn vastgelegd in een tarievenlijst die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld

 Ieder lid is verplicht het door de ALV vastgestelde bedrag (werkkaart vergoeding) te voldoen welk bedrag het lid kan terug verdienen door het verrichten van werkzaamheden voor de vereniging. Bestuursleden, leden van de technische havencommissie, de algemene havencommissie en het CBA en individuele personen die activiteiten verrichten die van belang zijn voor de vereniging (naar het oordeel van het bestuur) zijn vrijgesteld van deze verplichting. Het bestuur organiseert jaarlijks twee of meer werkdagen waarop leden (een deel van) het hiervoor betaalde bedrag kunnen terug verdienen. De havencommissarissen kunnen de niet terug verdiende werkkaarten gebruiken om andere personen (op dezelfde basis) diverse werkzaamheden te laten uitvoeren. Hoewel de havencommissaris en/of de havenmeester leiding geeft aan de werkzaamheden in het kader van de werkkaart regeling, bestaat er geen enkele arbeidsrelatie tussen de vereniging en degene die het werk verricht.

  

1.a    Ereleden en Leden van verdienste.

         Algemeen

         De vereniging kent ereleden en leden van verdiensten.

         Dit wordt in het ledenregister geadministreerd.

         Het zittende bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid of lid van verdienste.

         De Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit.

1.a.1 Alleen leden van WSV Heusden kunnen worden voorgedragen als erelid of lid van verdienste.

 

1.a.2 Zittende bestuursleden kunnen niet als erelid of lid van verdienste worden voorgedragen.

 

1.a.3 Om als erelid of lid van verdienste te worden aangemerkt moet er sprake zijn van een buitengewone prestatie of
         bijzonder feit van betekenis voor de vereniging en dient dit met redenen omkleed te worden.

 

1.a.4 Ereleden en leden van verdienste hebben het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin
         het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Echter kunnen zij tevens gewoon
         lid zijn van de vereniging uit welke hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.


1.a.5 Ereleden en leden van verdienste zullen op een prominente plek in de accommodatie van de vereniging

         worden vermeld, inclusief jaartal van benoeming en redenen waarom. 

 

 

 1. Natuurlijke personen kunnen evenals bedrijven en stichtingen als begunstiger van de verenigingen worden ingeschreven. Voor het inschrijven van begunstigers wordt in grote lijnen eenzelfde procedure gevolgd als bij het verkrijgen van een gewoon lidmaatschap. Als toelatingscriterium voor begunstigers geldt o.a. persoonlijke belangenloosheid van betrokkene.

 

 1. Eigenaren van vaartuigen met een vaste ligplaats gedurende het seizoen, en formeel woonachtig buiten de gemeente Heusden, zijn verplicht om aan het einde van het seizoen een volledig ingevuld en ondertekend zogenaamd overnachtingsformulier bij de havenmeester in te leveren voor die nachten en aantal personen die gebruik hebben gemaakt van de overnachtingsmogelijkheid aan boord van het betreffende vaartuig, gelegen in of op de jachthaven,

Zij rekenen het totaal aantal nachten maal personen af bij de havenmeester en ontvangen daarvoor een kwitantie, zoals gebruikelijk aan passanten word uitgereikt.

Leden en contractanten die dit verzuimen zullen worden belast voor het door de gemeente bij verordening vastgestelde forfaitaire aantal personen maal het aantal nachten.

Deze toeristenbelasting is vastgesteld in de betreffende gemeentelijke verordening.

 

 1. Elk lid is gehouden de hem/haar toegezonden rekeningen voor contributie, entreegeld, vergoeding voor het verlenen van faciliteiten, enz. enz. binnen 1 maand na dagtekening te voldoen. Meent een lid bezwaren te kunnen aanvoeren tegen in rekening gebrachte posten, dan dient dat lid binnen 14 dagen na dagtekening de penningmeester hierover schriftelijk te benaderen.

 

               Is een rekening na 1 maand niet voldaan dan kan de penningmeester een aanmaning toezenden. Bij niet-betaling volgt na 2 weken een tweede aanmaning. Is ook na deze tweede aanmaning de gehele som van de rekening niet binnen 2 weken voldaan dan zegt het bestuur het lidmaatschap van het betrokken lid op. Bij niet-betaling binnen 1 maand worden administratiekosten ten bedrage van  25% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Bij de tweede aanmaning worden de administratiekosten verhoogd tot 50%.

 

  De vereniging zal dan zo nodig gerechtelijke stappen ondernemen om de eigendommen van het lid, die zich op het terrein van de vereniging bevinden, onder haar beheer te houden tot het lid aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten van deze procedure komen voor rekening van het betrokken lid.

 

               De te berekenen tarieven voor de faciliteiten die de vereniging biedt aan haar leden worden in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

 

 1. Wegens wangedrag kan het bestuur een lid voor een periode van

maximaal 8 weken schorsen. Dit houdt in, dat het betrokken lid de toegang tot de gebouwen, terreinen en evenementen in die periode is ontzegd. Het lid  heeft echter steeds recht om, na overleg met het bestuur, zijn eigendommen te verzorgen. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan:

-         het in opspraak brengen van de vereniging of de watersport;

-         het schaden van de belangen van de verenigingen of de watersport;

-         het zich niet houden aan het bepaalde in statuten en reglementen en/of de besluiten van het bestuur;

-         het zich onwelvoeglijk gedragen.

 

 1. Indien schorsing van een lid wordt overwogen, wordt dit lid door het bestuur schriftelijk of mondeling uitgenodigd zijn/haar gedrag te verdedigen. Voor minderjarige leden wordt ook een der ouders of voogden uitgenodigd.

 

 1. Opzegging vanwege de vereniging uit het lidmaatschap gebeurt  slechts voor zover de betrokkene niet in beroep gaat. Gaat hij wel in beroep, dan is de betrokkene geschorst tot zijn zaak in de algemene vergadering is behandeld.

 Rechten – plichten van de leden  

 1. Toegang tot de haven en het clubhuis hebben alle gewone leden, gezinsleden,

de begunstigers, de jeugdleden en de ere-leden voor zover hen de toegang niet is ontzegd. Nadere regels omtrent toegang en gebruik van faciliteiten staan in de reglementen.

 

 1.  Recht op een ligplaats in de haven en op de wal alsmede het gebruik van de technische faciliteiten is in principe voor de schepen van alle leden. Indien door plaatsgebrek niet aan alle leden een ligplaats kan worden geboden, zal een wachtlijst in volgorde van aanmelding worden opgesteld en gepubliceerd. Aan de volgorde van deze wachtlijst zal worden vastgehouden voor het toewijzen van plaatsen voor zover dit in verband met de afmetingen van de schepen mogelijk is.

Leden die hun schip vervangen door een groter schip hebben niet automatisch recht op een ligplaats maar hebben echter wel voorrang bij toewijzing.

 

 1. Wanneer een lid van zijn recht op een ligplaats voor een seizoen geen gebruik maakt, verliest hij dat recht en komt weer op de wachtlijst te staan, tenzij hij reserveert, dat wil zeggen het halve liggeldbedrag voldoet voor dat seizoen. Indien een gereserveerde plaats volgens de wachtlijst aan een ander wordt toegewezen, kan deze hieraan geen recht ontlenen voor een volgend seizoen indien degene die reserveerde weer van die plaats gebruik wil maken. Hij wordt dan weer boven aan de wachtlijst geplaatst.       

 

  

Ligplaatsen 

  

 1. Ligplaatsen worden alleen uitgegeven aan leden, jeugdleden en jaarcontractanten en wel één ligplaats per lid of jaarcontractant. Eén bijboot per lid of jaarcontractant is toegestaan mits de bijboot duidelijk het karakter heeft van een bijboot, rekening houdende met alle relevante omstandigheden. Een ieder is verplicht op verzoek van en ten genoegen van het bestuur de eigendom van het vaartuig te bewijzen.

 

 1. Ligplaatsen worden uitgegeven per seizoen (zomerseizoen: van 1 april tot 1 november; winterseizoen: rest van het jaar) voor het aangemelde vaartuig. Ligplaatsen voor het komende zomerseizoen, het naderende winterseizoen of voor de stalling gedurende het naderende winterseizoen op de landtong dienen voor 15 oktober aangevraagd te worden middels een aanvraagformulier. Toewijzing van de ligplaatsen voor het zomerseizoen geschiedt voor 31 december. Het bestuur kan een aanvraag afwijzen indien het betreffende vaartuig door zijn aard, lengte of anderszins niet in de haven past. Wanneer voor het zomerseizoen geen ligplaats beschikbaar is dan krijgt betrokkene hierover vóór 31 december bericht.

 

 1. Toekenning van ligplaatsen geschiedt in onderstaande volgorde:
 2. aan leden die het afgelopen seizoen een ligplaats daadwerkelijk bezetten, met uitzondering van diegenen die                          op een door een ander lid gereserveerde plaats liggen;
 3. aan leden die het afgelopen seizoen recht hadden op een ligplaats, daar geen gebruik van maakten, echter                          wel reserveerden (niet reserveren heeft tot  gevolg dat men weer onder aan de wachtlijst wordt geplaatst);
 4. overige leden volgens de wachtlijst;
 5. personen die het afgelopen seizoen een ligplaats daadwerkelijk in de haven bezetten;
 6. personen wonende in de voormalige gemeente Heusden;
 7. personen wonende in de huidige gemeente Heusden;
 8. personen wonende buiten de gemeente Heusden.

 

 

 

 1. De toewijzing van ligplaatsen geschiedt aan de hand van beschikbare ruimte en afmetingen van de boxen en de hierin passende vaartuigen. Belanghebbenden, waarvoor geen ligplaats beschikbaar is, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. Voor het plaatsen op de wachtlijst is een eenmalige vergoeding van € 50,- per boot verschuldigd.

 

 1. Onderverhuur van het vaartuig of van de ligplaats door de leden of jaarcontractanten is zonder schriftelijke toestemming van het bestuur niet toegestaan. Bij verkoop van het vaartuig vervalt de ligplaats aan de vereniging, tenzij het betreffende lid de ligplaats wenst te gebruiken voor een ander hem in eigendom toebehorend schip, en de afmetingen daarvan niet groter zijn dan het oorspronkelijke en mits het vervangende schip ook overigens voldoet aan de eisen van dit reglement.  Restitutie van betaalde havengelden zal, behoudens in geval van een afwijkende beslissing van het bestuur, niet plaatsvinden.

 

 1. De vaartuigen die een vaste ligplaats hebben dienen de naam en de thuishaven van het schip duidelijk en goed leesbaar te voeren.

 

 1. Slechts vaartuigen die naar het oordeel van het bestuur in goede staat van onderhoud zijn, kunnen in de haven worden toegelaten.

 

 1. Eigenaren of gebruikers zijn verplicht vertrek van hun vaartuig en vermoedelijke terugkomst bij de havenmeester te melden.

 

 1. De havenmeester is namens het bestuur bevoegd aan binnenkomende vaartuigen een tijdelijke ligplaats aan te wijzen in reeds verhuurde boxen of andere vrije plaatsen.

 

 1. Eigenaren of gebruikers moeten te allen tijde gedogen dat een ander vaartuig langszij hun vaartuig afmeert.

 

 1. Het mede afmeren van bij- of volgboten in de ligplaats is slechts toegestaan indien de aanvraag hiervoor gelijktijdig met het hoofd vaartuig is geschied en mits de boot niet gedeeltelijk buiten de box uitsteekt.

 

 

Vaartuigen 

 

 1. Iedere eigenaar is verplicht zijn vaartuig te verzekeren voor de wettelijke aansprakelijkheid. Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steiger of palen. Indien het voor het afmeren c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naastliggende vaartuigen los te maken, is men verplicht deze terstond weer deugdelijk te bevestigen. Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen te zijn uitgerust. Deze behoren in goede staat te zijn en van de juiste afmeting. Wordt hieraan, naar het inzicht van de havenmeester, niet voldaan, dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de betrokken eigenaar.

 

 1. Behoort een vaartuig aan meer eigenaren toe, dan wijzen de gezamenlijke eigenaren een van hen aan als direct verantwoordelijke tegenover de vereniging. Ieder der mede-eigenaren is hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor al hetgeen waartoe de aangewezen eigenaar of de gezamenlijke mede-eigenaar tegenover de vereniging verplicht zijn. Indien het gezamenlijk eigenaarschap ten einde komt is er slechts één ligplaats beschikbaar voor één van de voormalige gezamenlijke eigenaren.

 

 

 

 1. Vaartuigen kunnen slechts in het winterseizoen op de landtong worden gestald, aanvraag hiertoe gebeurt middels reguliere aanvraagformulier “ligplaats winter 20xx / zomer 20yy”.

Trailers en bokken die voor stalling gebruikt worden dienen voorzien te zijn van een door het bestuur verstrekt identificatieteken. De gebruikers van de landtong zorgen ervoor dat de werkzaamheden aan de boot, trailer of bok geen enkele overlast of milieuvervuiling veroorzaken aan de landtong of aan andere vaartuigen. Bij aanvang van het zomerseizoen, doch uiterlijk vóór 30 april, dienen gestalde vaartuigen, trailers en bokken van de landtong verwijderd te worden. Mocht zulks niet gebeurd zijn dan worden deze op kosten van eigenaar verwijderd.

 

 

Het functioneren van het bestuur  

 1. Het bestuur is het uitvoerende orgaan van de besluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen. Alle beslissingen die het bestuur neemt dienen in overeenstemming met het goedgekeurde beleid te zijn. Het bestuur legt in de algemene ledenvergadering verantwoording af van zijn werkzaamheden. De algemene ledenvergadering kan bestuursbesluiten ongedaan maken.

Tenminste tien leden dienen daartoe het betrokken besluit ter discussie te doen plaatsen op de agenda van de algemene ledenvergadering conform de in de statuten aangegeven procedure.

 

 1. De voorzitter moet tenminste 25 jaar oud zijn, evenals een van de andere bestuursleden. De overige bestuursleden moeten tenminste 18 jaar oud zijn.

 

 1. Naast de in de statuten genoemde functies, kan het bestuur of de algemene ledenvergadering aanvullende bestuursfuncties in het leven roepen. Deze  functies dienen in dit Huishoudelijk reglement met een taakomschrijving te worden opgenomen.

 

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen (tenminste vijf), waaronder in ieder geval:

   -         de voorzitter

   -         de secretaris

   -         de penningmeester

              Daarnaast kunnen zitting nemen in het bestuur:

   -         bestuursleden met een algemene taakomschrijving  

   -         de technisch havencommissaris

   -         de algemeen havencommissaris

   -         de milieucommissaris

   -         de jeugdcommissaris

   -         de redactiecommissaris

   -         etc.

          

              Een combinatie van functies is mogelijk.

 

 1. Het bestuur heeft het volgende schema van aftreden:

              even jaren:              - voorzitter

                                             - penningmeester en 1 ander bestuurslid

             oneven jaren:           - secretaris en overige bestuursleden.

 Aftredende bestuursleden kunnen zich maximaal 1 keer herkiesbaar stellen.

 

 1. Aftredende of van functie ontheven bestuursleden dienen binnen 4 weken alle onder hun berusting zijnde en op hun functie betrekking hebbende bescheiden, materialen, geldmiddelen, enz. aan het zittende bestuur ter hand te stellen. Voor zover het geldmiddelen betreft moet de kascommissie deze controleren en verslag uitbrengen aan het bestuur.

 

 1. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar of zoveel vaker als het bestuur gewenst acht. De data van de bestuursvergaderingen worden jaarlijks vooraf gepubliceerd in het verenigingsorgaan of op de website van de vereniging. Tenminste drie bestuursleden kunnen een bestuursvergadering bijeen doen roepen. Zij dienen hiertoe een agenda in bij de secretaris. Deze bestuursvergadering dient dan binnen 4 weken na het indienen van de agenda gehouden te worden.

 

             Zowel de bestuursvergaderingen als de algemene ledenvergaderingen worden door de secretaris genotuleerd. Op de eerstvolgende vergadering moeten deze notulen worden goedgekeurd.

 

            Besluiten genomen in de bestuursvergaderingen moeten worden gepubliceerd in het eerstvolgende nummer van het verenigingsorgaan of op de website, voor zover deze besluiten zaken betreffen die financiële en/of organisatorische consequenties hebben voor de leden of de bezittingen van de verenigingen.

 

 1. Een eventuele jeugdcommissaris wordt kandidaat gesteld door de jeugdcommissie in overleg met het bestuur. In een tussentijdse vacature voor de jeugdcommissaris wijst de jeugdcommissie een nieuwe kandidaat aan op een jeugdcommissievergadering.

               Indien de jeugdcommissievergadering niet tot een kandidaatstelling komt voor een jeugdcommissaris of geen vervangende commissaris in een tussentijdse vacature kan aanwijzen, stelt het bestuur een kandidaat voor.

               De jeugdcommissaris moet door de algemene ledenvergadering tot bestuurslid gekozen worden.

 

Verplichtingen van de bestuursleden

 

 1. Het bestuur van de vereniging is niet aansprakelijk voor welke schade, hoe dan ook ontstaan en/of toegebracht aan personen of goederen, van derden.

 

 1. Alle bestuursleden zijn gehouden de belangen van de vereniging te dienen in de geest van de watersport in het algemeen en die van de vereniging in het bijzonder. Zij staan open voor suggesties uit de leden en brengen deze in bestuursvergaderingen op tafel. 30 Minuten vóór elke bestuursvergadering  is er voor alle leden de mogelijkheid om onderwerpen met het bestuur te bespreken. De bestuursleden moeten kunnen rekenen op het vertrouwen en de loyaliteit van alle leden.

 

 1. Het bestuur legt op de algemene ledenvergadering verantwoording af van zijn daden en zijn beleid.   De bestuursleden hebben een uitvoerende taak ten aanzien van de besluiten die de algemene ledenvergadering heeft genomen.

 

  

Taakomschrijving bestuursleden 

 

 1. De voorzitter

              Deze is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering en zorgt dat deze verlopen zoals voorgeschreven. Hij vertegenwoordigt de vereniging naar binnen en naar buiten. Hij ziet toe op naleving van de statuten, de reglementen en alle besluiten die de algemene ledenvergadering neemt. Hij is er verantwoordelijk voor dat de onderwerpen van discussie binnen de vereniging ter tafel komen via het verenigingsorgaan. Hij zorgt ervoor, dat de vergaderingen genotuleerd worden en tekent de notulen na goedkeuring. Hij ziet toe op het uitschrijven van bestuurs- en algemene ledenvergaderingen en het opstellen van de agenda's, voor zover deze niet op andere wijze tot stand komen. Hij ondersteunt, begeleidt en coacht de overige bestuursleden bij de uitvoering van hun taken en zorgt voor de coördinatie van die taken tussen de bestuursleden. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

 

 1. De secretaris

              Deze bewaart het archief en voert de correspondentie van de vereniging. Hij zorgt voor het ter tafel brengen van ingekomen stukken. Hij draagt zorg voor het tijdig ter kennis brengen aan de leden en bestuursleden van de data van vergaderingen en de agenda van deze vergaderingen. Hij notuleert de vergaderingen en zorgt voor de jaaroverzichten ten behoeve van de algemene vergadering. Hij houdt de ledenadministratie bij en stelt de nieuwe leden voor. Hij zorgt voor de publicatie van de genomen besluiten in de bestuursvergaderingen. Hij waakt met de voorzitter over de juiste gang van zaken bij vergaderingen en over het naleven van de statuten en reglementen. Hij zorgt voor het opnemen van wijzigingen in en aanvullingen op de reglementen.

 

 1. De penningmeester

             Hij ontvangt alle inkomsten van de vereniging en doet alle betalingen. Hij houdt hiervan een boekhouding bij die jaarlijks tenminste 2 weken voor de algemene vergadering door de kascommissie worden gecontroleerd. De bevindingen van de kascommissie worden aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. Hij stelt de begroting op voor het komende verenigingsjaar, doet financieel verslag van het afgelopen jaar en legt dit voor aan het bestuur en verdedigt na standpuntbepaling van het bestuur een en ander in de ledenvergadering. Voor de ledenvergadering wordt aan de leden op hun verzoek een financieel overzicht toegezonden. Hij draagt zorg voor het tijdig verzenden van rekeningen voor contributie, liggelden en andere diensten en/of goederen aan leden en derden verleend. Hij krijgt hiertoe de benodigde gegevens van de secretaris en de technisch havencommissaris of anderen die hiertoe opdracht gekregen hebben. Hij zorgt voor het verzenden van aanmaningen voor achterstallige betalingen. Hij bepaalt de in rekening te brengen tarieven eventueel in overleg met de ter zake kundige andere bestuursleden of derden voor zover deze niet in de algemene ledenvergadering worden bepaald. Hij doet uitgaven conform de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting en indien noodzakelijk bijzondere uitgaven na goedkeuring door het bestuur, waarna zo spoedig mogelijk verantwoording in de algemene ledenvergadering volgt.

 

 1. De technisch havencommissaris

              De technisch havencommissaris is verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbreiding van de technische faciliteiten en de accommodaties, voor zover daartoe en op de wijze waarop in de bestuurs- of algemene ledenvergadering is besloten. Hij stelt de technische begroting en onderhoudskostenschema's op. Hij voorziet de penningmeester van de benodigde informatie tot het doen doorberekenen van investeringen en kosten voor het budget van het komende jaar. Hij zorgt voor de correcte uitvoering en de naleving van het Havenreglement binnen zijn taakgebied.

 

 1. De algemeen havencommissaris

              De algemeen havencommissaris is verantwoordelijk voor de indeling van de ligplaatsen in de haven en de stallingplaatsen op de wal op de wijze waarop in de bestuurs- of algemene ledenvergadering is besloten. Hij deelt de ligplaatsen in met inachtneming van de artikelen 8, 9 10 en 11. Voor de opvang van de passanten in de haven stelt hij de procedures en schema’s  op. Hij voorziet de penningmeester van de benodigde informatie tot het doen doorberekenen van liggelden en tarieven. Hij zorgt voor de correcte uitvoering en de naleving van het Havenreglement binnen zijn taakgebied.

 

 1. De milieucommissaris

              Hij is verantwoordelijk voor de milieuzorg op de haven. Hij stelt en houdt zich op de hoogte van de milieuwetgeving aangaande jachthavens en zorgt voor de benodigde vergunningen die daaruit voortvloeien. Hij voert overleg met de gemeente en de waterkwaliteitsbeheerder over milieuzaken en vergunningsverlening. In nauw overleg met de havencommissaris zorgt  hij voor de nodige voorzieningen op milieugebied. Hij ziet erop toe dat de leden zich milieuvriendelijk gedragen op de haven en op een goede manier gebruik maken van de voorzieningen.

 

 1.   De jeugdcommissaris

              Hij behartigt in eerste instantie de belangen van de jeugdleden binnen het bestuur en is woordvoerder voor deze jeugd in de bestuursvergaderingen. Hij heeft het recht besluiten betreffende de jeugd aan te houden tot de volgende bestuursvergadering (indien het uitstel van een dergelijke beslissing mogelijk is) om in de jeugdcommissie ruggespraak met de jeugd te houden. Hij organiseert jeugdevenementen en wedstrijden en zorgt voor de technische training van de jeugd binnen het beleid dat in de jeugdcommissie is bepaald en goedgekeurd door het bestuur.

 

 1. De redactiecommissaris

              Hij is verantwoordelijk voor het regelmatig verschijnen van het verenigingsorgaan. Hij laat zich daarbij bijstaan door een redactiecommissie. Hij is namens het bestuur verantwoordelijk voor de inhoud van het verenigingsorgaan. Hij verzorgt het doen uitgaan van convocaties en agenda's voor vergaderingen en andere schriftelijke communicatie met de leden, voorzover dit via het verenigingsorgaan geschiedt. Hij stelt de begroting op voor het komende jaar met betrekking tot de publiciteit. Hij sluit advertentiecontracten af tegen de door het bestuur vastgestelde tarieven. Hij voorziet de penningmeester van de benodigde informatie tot het doen doorberekenen van advertentiekosten.

 

 

Commissies  

 1. Voor een aantal specifieke werkzaamheden kan een aantal commissies worden ingesteld, zoals:

    -         een technische havencommissie

    -         een algemene havencommissie

    -         een jeugdcommissie

    -         een redactiecommissie

    -         een commissie bijzondere activiteiten

    -         een commissie voor het organiseren van zeilwedstrijden.

 

 1. De commissieleden worden door het bestuur benoemd voor de duur van twee jaar. Herbenoeming is mogelijk. Kandidaatstelling is in de artikelen bij de onderscheiden commissies geregeld. Men kan tegelijkertijd lid zijn van maximaal twee commissies.

 

 1. De commissies hebben een dubbele functie. Enerzijds zijn ze adviesorgaan naar het bestuur, anderzijds hebben ze een uitvoerende functie nadat het beleid door het bestuur is vastgesteld.

 

 1. Besluitvorming in de commissie heeft plaats door primair te streven naar consensus, eventueel zo nodig door stemmen. Een besluit is rechtsgeldig bij gewone meerderheid van stemmen.

 

 1. In de genoemde commissies neemt een bestuurslid aan de vergadering deel. Hij heeft geen stemrecht, doch slechts een adviserende stem. Deze bestuur vertegenwoordigers worden door het bestuur uit haar midden aangewezen.

 

 1. De commissies hebben tot taak het ondersteunen van de betreffende commissaris bij zijn werkzaamheden.

 

 

 

 1. De taak van de jeugdcommissie is tevens conform het doel van de vereniging het adviseren en doen uitvoeren van jeugdactiviteiten zoals instructies, trainingen, toertochten, kampen, e.d.

De jeugdcommissie vergadert tenminste vier maal per jaar. Uitnodigingen en agenda moeten tenminste twee weken van te voren ter kennis van de leden gebracht zijn.

 

 1. De commissie bijzondere activiteiten is belast met het beheer van het clubhuis. Zij is verantwoordelijk voor de in- en verkoop met betrekking tot de bar, in nauw overleg met de penningmeester of diens door het bestuur aangewezen plaatsvervanger. Zij ziet toe op de openingstijden en de sluiting van het clubhuis conform de met het bestuur afgesproken tijdstippen. Zij is verantwoordelijk voor de orde en netheid in het clubhuis, en zorgt voor de barbediening. Zij ziet toe op een correct optreden van de barbediening en waakt erover dat deze uit geen andere personen bestaat dan uit commissieleden of personen daartoe aangewezen door de commissieleden.

 

 1. De algemene havencommissie is belast met het opstellen en uitvoeren van het beleid ten aanzien van de opvang van passanten. Daarbij wordt gewerkt volgens roosters die door haar zelf worden vastgesteld.

 

52.1       De havenmeester

 

52.1.1.  De havenmeester is door het bestuur belast met de regeling van en de controle op de 

             dagelijkse gang van zaken in de haven.

52.1.2.  In overleg met het bestuur van de vereniging wijst hij / zij de ligplaatsen toe aan de

             leden en jaarcontractanten en wel in de volgorde zoals door het bestuur vastgesteld

             en volgens de regels vastgelegd in dit havenreglement.

52.1.3.  Hij / zij wijst de passanten hun ligplaats, int de daarvoor geldende vergoeding en

             draagt de geïnde gelden af aan het bestuur. Hij / zij registreert de binnengekomen

             passanten en geïnde liggelden.

52.1.4   Hij / zij is belast met de uitvoering van het havenreglement en is hiervoor

            verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Hij / zij houdt hiervoor een journaal bij

            waarin alle bijzondere gebeurtenissen worden genoteerd.

52.1.5.  Hij / zij stuurt in overleg met de betreffende havencommissaris de vrijwilligers aan die

             werkzaamheden verrichten op basis van een werkkaart.

52.1.6.  Hij / zij is tevens belast met de dagelijkse uitvoering van de taken die zijn opgedragen aan de

             technisch en algemeen havencommissaris.

52.1.7.  In alle gevallen waarin vaartuigen, trailers of andere voorwerpen zich op of in de jachthaven

             bevinden, zonder dat de betreffende leden of jaarcontractanten daartoe gerechtigd zijn,

             heeft de havenmeester, na overleg met het bestuur, het recht de vaartuigen, trailers en

             voorwerpen te doen verwijderen op kosten van de betreffende leden of jaarcontractanten.

 

 

Financiën 

 

 1. De kascommissie wordt benoemd voor de tijd van een jaar, door de algemene ledenvergadering. Zij bestaat uit tenminste twee meerderjarige leden alsmede een reservelid, die geen bestuurslid zijn. Elk jaar treedt het langst zittende lid af. Het reservelid wordt dan lid in volle rechte. De algemene ledenvergadering kiest een nieuw reservelid. De kascontrole en de controle op de boeken  wordt eenmaal per jaar gehouden voor de jaarvergadering. De balans en andere financiële stukken die de algemene ledenvergadering worden aangeboden, dienen goedgekeurd te zijn door de kascommissie. Deze goedkeuring dient schriftelijk gegeven te worden.

 

 

 1. Het bestuur kan per project geen uitgaven goedkeuren hoger dan € 10.000,- indien het betrokken project niet op de begroting voorkwam. Uitzonderingen hierop vormen die uitgaven voor werkzaamheden, aanschaffingen en/of andere verplichtingen, die geen uitstel gedogen of gelegenheid laten een algemene vergadering ter goedkeuring bijeen te roepen. Voor dit soort uitgaven legt het bestuur steeds verantwoording af in de eerstvolgende algemene ledenvergadering

 

 1. In spoedeisende gevallen kan de penningmeester met toestemming van tenminste twee bestuursleden, waaronder de voorzitter of de vice-voorzitter, uitgaven tot € 10.000,-- doen. Hij dient wel zo spoedig mogelijk het voltallige bestuur hierover in te lichten.

 

  

Verenigingsvlag 

 

 1. De verenigingsvlag is conform bijgevoegd voorbeeld:

 

                       

 

 

 

 1. De voorzitter voert zo nodig de verenigingsvlag als rechthoekige vlag, verhouding tussen hoogte en lengte is 2:3. De vice-voorzitter/secretaris voert deze vlag voorzien van een zwarte stip; de overige bestuursleden voeren deze vlag voorzien van twee zwarte stippen.

 

 

Slotbepalingen 

 

 1. Alle leden zijn gebonden aan de besluiten, welke door een algemene ledenvergadering of bestuur zijn genomen, onverschillig of zij al dan niet bij het behandelen van het onderwerp aanwezig zijn geweest. Zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering van deze besluiten mede te werken.

 

 1. Bij verandering van adres en / of andere gegevens verband houdende met het lidmaatschap of ligplaats van de boot moeten de leden dit schriftelijk aan de secretaris melden. Bij in gebreke blijven hiervan zijn alle eventuele gevolgen hiervan, ook financiële, voor rekening van het betreffende lid.

 

 1. Leden die klachten wensen in te dienen, kunnen zich schriftelijk tot de secretaris wenden. Deze is verplicht de klachten op de eerstvolgende bestuursvergadering in behandeling te brengen. Het resultaat wordt de betrokkene medegedeeld.

 

 1. Indien een artikel in dit huishoudelijk reglement voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist het bestuur. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 1. Besluiten tot wijziging van dit huishoudelijk reglement kunnen slechts worden genomen in de algemene ledenvergadering, met een gewone meerderheid van stemmen.

 

 

 

 

 1. Naast de statuten en dit huishoudelijk reglement is het  volgende reglement  van toepassing binnen de vereniging:

            - havenreglement

Alle leden kunnen een exemplaar van de statuten en reglementen bij de secretaris verkrijgen. Het bestuur kan besluiten dat daarvoor een vergoeding noodzakelijk is.

 

 1. Het havenreglement voorziet in bepalingen, voorschriften en verboden ten aanzien van het gedrag op de haven en in de gebouwen van de vereniging.

 

 1. Wijzigingen en aanvullingen van het havenreglement kunnen door het  bestuur gedaan worden. Publicatie in het verenigingsorgaan en/of op het mededelingenbord verlenen deze wijzigingen rechtsgeldigheid.

 

 

 

 

Publicatiedatum: maart 2018 - Bestuur

 


WSV Heusden

Bezoek- en postadres
Nieuwe Maasdijk 3A
5256 NX Heusden

Privacyverklaring

Disclaimer

BEL ONS

Telefoon haven
0416 662 584

Marifoon haven
Kanaal 31

INFORMATIE

Bankrekening 1217.84.134
Rabobank BIC RABONL2U
IBAN NL81 RABO 0121 7841 34
Verenigingsregister (KvK)  402.71.137

BTW nummer (Belastingdienst)  NL.0049.70.809.B01