haven-breed

 

 

Havenreglement

Het Haven Reglement is een samenvatting c.q. verdere uitwerking van het Huishoudelijk Reglement van

WSV Heusden en geldt als zodanig ook voor alle gasten die gedurende kortere of langere tijd verblijven in de haven van WSV Heusden. Voorts is binnen de jachthaven het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) van toepassing.

 1. Jachthaven 

1.1  Onder de jachthaven, waarop dit reglement van toepassing is, wordt verstaan:

De bij de Watersportvereniging Heusden in eigendom of beheer zijnde wateren en terreinen, inclusief de steigers, de bebouwing en andere constructies.

2 Meldplicht

2.1  De eigenaar / gebruiker, die met zijn vaartuig als gast de haven bezoekt, dient zich onmiddellijk bij aankomst bij de havenmeester te melden. Door het afmeren van zijn vaartuig  onderwerpt hij / zij zich aan de bepalingen van het havenreglement.

 Mocht op het tijdstip van aankomst het havenkantoor reeds gesloten zijn dan dient men zich de volgende ochtend te melden.

 In geval dat niet gaat lukken, dient men een envelop in te vullen met benodigde gegevens.

 Deze envelop met daarin het verschuldigde liggeld plus toeristenbelasting vervolgens in de daarvoor bestemde kluis deponeren.

 Deze enveloppen en betreffende kluis bevinden zich links aan voorzijde van het havenkantoor.

2.2  Bij- of volgboten dienen in de totale lengte opgegeven te worden.

3 Havenmeester

3.1. De havenmeester is door het bestuur belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven.

3.2. Hij / zij wijst de passanten hun ligplaats en int de daarvoor geldende vergoeding en toeristenbelasting.

3.3   Eenieder die zich op de jachthaven bevindt is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

 3.4        In geval dat, naar het inzicht van de havenmeester, niet voldaan wordt aan de door

WSV Heusden gestelde regels, dan heeft de havenmeester het recht om de overtreder de toegang tot de haven te ontzeggen.

4 Afmeren

4.1   Iedere eigenaar / gebruiker is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steiger of palen en er géén letsel voor personen of schade voor de jachthaven of andere vaartuigen kan ontstaan. Uitstekende delen mogen niet over de steiger of buiten de box uitsteken.

4.2   Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen te zijn uitgerust, in goede staat en van de juiste afmeting.

4.3   Indien het voor het afmeren c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naastliggende vaartuigen los te maken, is men verplicht deze terstond weer deugdelijk te bevestigen.

4.4.  Eigenaren / gebruikers moeten te allen tijde gedogen dat een ander vaartuig langszij hun vaartuig afmeert.

5 Veiligheid

5.1.  Het gebruik van elektriciteit via de in de haven aanwezige aansluitpunten is slechts toegestaan na toestemming van de havenmeester en na betaling van de daarvoor vastgestelde vergoeding. Het maximaal aan te sluiten elektrisch vermogen moet in overleg met de havenmeester bepaald worden. De stroomafname is slechts toegestaan indien een losse drie-aderige kabel, welke zonder onderbreken van het aansluitpunt tot in het vaartuig voert, wordt gebruikt. Verbindingen van stekker en contrastekker, in welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan.

5.2.  De eigenaar of gebruiker van een vaartuig met ingebouwde motor of motor met losse tank is verplicht ervoor zorg te dragen, dat zich een in goede staat verkerende en doende snelwerkende blusser, ter bestrijding van olie- of benzinebrand, aan boord bevindt.

5.3   De toegang tot de haven is tussen 20.00 uur en 08.00 uur afgesloten. Om in die tijdsperiode toch toegang tot de haven te krijgen dient men in het bezit te zijn van een geprogrammeerde toegangskaart welke verkrijgbaar is bij de havenmeester.

Middels bediening van de rode knop op lantaarnpaal vlak bij de uitgang kan de looppoort te allen tijden geopend worden.

6 Verbodsbepalingen

Eenieder is gehouden op de jachthaven orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.

 Het is daarom verboden: 

 • in de jachthaven onderhoudswerk of reparaties te verrichten, waarbij hinderlijk geluid of enige andere overlast wordt veroorzaakt of waarbij temperaturen kunnen optreden hoog genoeg voor het doen ontstaan van ontploffingen of brand; een en ander ter beoordeling aan de havenmeester.
 • op het haventerrein of op de steigers open vuur te gebruiken.
 • stoffen in het water van de haven te brengen of te lozen. Dit geldt zowel voor stoffen als brandstoffen, olie, vet, bilgewater, etc., alsook voor huishoudelijk afval, de inhoud van chemische toiletten en andere stoffen die het oppervlaktewater kunnen verontreinigen.
 • stoffen als hierboven beschreven elders te deponeren of af te geven anders dan op de daarvoor bestemde plaats in de jachthaven. Ontbreekt die mogelijkheid in de jachthaven, dan blijft men persoonlijk verantwoordelijk voor een goede milieuvriendelijke afvoer van deze stoffen.
 • onderwatertoiletten aan boord te gebruiken binnen de jachthaven. 
 • op enige wijze stoffen op of in de bodem te brengen binnen de jachthaven.
 • huisdieren los te laten lopen op steigers of terreinen, tenzij anders aangegeven.
 • drinkwater te gebruiken voor het wassen van vaartuigen of auto’s.
 • constructies of wijzigingen aan te brengen aan steigers of installaties.
 • steigers geheel of gedeeltelijk te blokkeren
 • goederen, in welke vorm dan ook, op de steigers en/of op het terrein onbeheerd achter te laten, zonder toestemming van de havenmeester.
 • auto’s op de terreinen te parkeren, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester.
 • vallen hoorbaar tegen de mast te slaan of anderszins hinderlijk lawaai te veroorzaken.

In de haven:

 • de plankzeilsport te beoefenen
 • met zeiljachten zeilend de haven in- of uit te varen
 • sneller dan 6 km/uur te varen
 • geluidsoverlast of enige andere vorm van overlast te veroorzaken
 • te parkeren anders dan op daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.

              

Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerst sommatie ongedaan worden gemaakt of ophouden, heeft de havenmeester de bevoegdheid de betreffende passant de toegang tot de haven te ontzeggen.

Bij overtredingen van het havenreglement die schade veroorzaken aan de jachthaven en/of aan het milieu in de jachthaven wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.

7 Aansprakelijkheid

7.1  De vereniging is niet aansprakelijk voor letsel toegebracht aan personen, door welke oorzaak dan ook.

7.2  De vereniging is niet aansprakelijk voor schade, hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk eigendom van derden dan ook. Iedere eigenaar / gebruiker is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven of eigendommen van derden.

8 Geschillen

8.1  Op overeenkomsten met WSV Heusden is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Slotbepalingen 

Alle leden zijn gehouden toe te zien op de naleving van dit havenreglement en gerechtigd overtreders hiervan aan te spreken en zulks direct te melden bij havenmeester en/of bestuur.

 Bij afwezigheid van de havenmeester is ieder bestuurslid bevoegd de in dit reglement aan de havenmeester opgedragen beslissingen te nemen, indien de situatie geen uitstel gedoogd.

                In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


 

Publicatiedatum: 24 februari 2014 - Bestuur

 

 

WSV Heusden

Bezoek- en postadres
Nieuwe Maasdijk 3A
5256 NX Heusden

Privacyverklaring

Disclaimer

BEL ONS

Telefoon haven
0416 662 584

Marifoon haven
Kanaal 31

INFORMATIE

Bankrekening 1217.84.134
Rabobank BIC RABONL2U
IBAN NL81 RABO 0121 7841 34
Verenigingsregister (KvK)  402.71.137

BTW nummer (Belastingdienst)  NL.0049.70.809.B01