Calamiteitenplan


picture3
picture1

Calamiteitenplan

 Inhoudsopgave

 

Voorwoord 4

Doelstelling calamiteitenplan 5

Distributielijst 6

RI&E: Risico Inventarisatie en Evaluatie 7

Toegangen tot het haventerrein 8

Toegang 8

Brandweersleutel 8

Locatie hoofdafsluiters en elektra schakelaars: 8

GPS coördinatoren 8

Locatie en plattegronden 9

Plattegrond terrein met steigercodering 9

Plattegrond ponton 10

Situering van de diverse veiligheidskasten, brandblus- en reddingsmiddelen + situering openbare nutsvoorzieningen 10

Situering haventerrein ten opzichte van omgeving 11

Kadestraal eigendom 11

Interne taakverdeling calamiteitenteam 12

Havenmeester 12

Technisch en/of Algemeen havencommissaris 12

Voorzitter 12

Secretaris 12

Penningmeester 12

Escalaties en opschalen 13

Schaalgrootte alarmfases en definities 13

Alarm schaal 1 13

Alarm schaal 2 13

Alarm schaal 3 13

Crisisteam 13

Interne instructies 14

Veiligheid van alle aanwezigen en bezoekers 14

Brand aan boord van een schip 14

Brand in het ponton 14

Ongeval 14

Reanimatie / mens te water / onderkoeling 14

Ontruimen 14

(Blus-)waterverontreiniging 14

Opruiming resten 14

Maatregelen bij sirene alarm 15

Zinkend of gezonken schip 15

Olielekkage 15

Inbraak en diefstal 15

Aanwezige veiligheidsvoorzieningen 15

ICT gerelateerd; back-up en recovery 15

Bijlage 1 - Instructiesticker 17

Bijlage 2: 18

Kernblad 1: Boot in brand 18

Kernblad 2: Gebouw in brand 19

Kernblad 3: ongeval 20

Kernblad 4: Reanimatie / Mens te water / Onderkoeling 21

Bijlage 3 | belpiramide / telefoonlijst bij calamiteiten 22

Belpiramide 22

Calamiteitenteam 22

Overige telefoonnummers 23

Leden met BHV / EHBO diploma 23

 

 

 

Voorwoord

 

“ALS HET KALF VERDRONKEN IS DEMPT MEN DE PUT”

 

Wanneer we praten over ernstige ongevallen dan is voor de jachthaven dit spreekwoord gelukkig niet van toepassing geweest.

 

Al hoewel we altijd wel enigszins voorbereid zijn geweest op mogelijke ongevallen vindt het bestuur van WSV Heusden het nu toch hoog tijd om voor onze jachthaven een calamiteitenplan te ontwikkelen.

 

Wij hopen dat u allen kennis neemt van de inhoud van dit calamiteitenplan en meer nog dat u, mocht er zich een ongeval voordoen dan wel een echte calamiteit plaatsvindt de instructie opvolgt van de havenmeester, bestuurders en andere bevoegde autoriteiten.

 

Met dank aan het VNM, Verbond Nederlandse Motorbootsport, dat ons een goede leidraad heeft geleverd voor de ontwikkeling van ons calamiteitenplan.

 

 

 

Doelstelling calamiteitenplan

 

Het doel van dit plan is het ordenen van taken en processen in geval van calamiteiten, dan wel onbeheersbare situaties. Zonder al de onvoorziene situaties benoemd te hebben, moet dit ordenen van zaken in de eerste fase van het ontstaan van een calamiteit plaatsvinden. Tijdwinst en duidelijkheid staan hier primair.

 

Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de volgende scenario’s:

 • brand op een schip, wal/haventerrein of clubschip;
 • explosiegevaar;
 • blikseminslag of andersoortige omstandigheid waarop geen of nauwelijks invloed is uit te oefenen;
 • giftige gaswolk;
 • bommeldingen;
 • noodzaak voor medische hulp: (ernstig) ongeval of letsel in de haven, op het terrein of directe nabijheid;
 • verontreiniging oppervlaktewater of andersoortige aantasting van het milieu;
 • ernstig wateroverlast

 

Dit plan beschrijft die situaties waarbij hulp en inzet van hulpverleners en derden noodzakelijk is op het grondgebied van WSV Heusden. Het calamiteitenplan is geen middel om een calamiteit te voorkomen. Het voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten die zich voor kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang, schades en de consequenties van een calamiteit mogelijk worden beperkt.

 

Het calamiteitenplan is tevens geschikt voor gebruik bij oefeningen en opleidingen en opstellen van instructies. Middels oefeningen kan de effectiviteit van het calamiteitenplan getoetst worden, waarna het plan mogelijk op onderdelen bijgesteld kan worden. Het oefenen en de evaluatie ervan leidt tevens tot een doeltreffender reageren in geval van een echte calamiteit. In die zin is dit document dynamisch van aard en behoeft tenminste jaarlijks onderhoud. Er is vanuit het bestuur een eigenaar voor benoemd die dit onderhoud in portefeuille heeft.

 

Een afschrift van het calamiteitenplan wordt aan de brandweer en andere hulpverleningsdiensten ter beschikking gesteld. In overleg met de brandweer kan zo nodig op basis van het calamiteitenplan een (brandweer)aanvalsplan opgesteld worden.

 

Distributielijst

 

Een distributielijst is van belang om zicht te houden op de verspreiding van de calamiteitenmap. Een taak van de ‘eigenaar’ is  het document actueel te maken en te houden.

 

Bewaarlocatie

Naam / Eigenaar

Datum

Hal bij toiletten

Gerard van Haperen, Havenmeester

XX-XX-2019

Bestuurskamer

Jaap Glasbergen

Secretaris

XX-XX-2019

Documenten E-captain

Gerard van  Haperen

Havenmeester

XX-XX-2019

Brandweer Heusden

Loet Laurey

Brandweercommandant

XX-XX-2019

Rijkswaterstaat

XXXXXXX

xxxxxxxx

XX-XX-2019

 

 

RI&E: Risico Inventarisatie en Evaluatie

 

Bij WSV Heusden moet een RIE uitgevoerd worden aan de hand van de door Hiswa ter beschikking gestelde documentatiemappen. Voor de verenigingen met specifiek risico’s en schaalgrootte worden nu op basis van de in wetgeving aparte maar algemene hulpdocumenten ter beschikking gesteld door de Overheid.

 

De RIE bij WSV Heusden, die apart is uitgevoerd, wijst op verhoogd risico bij (onderhouds-)werkzaamheden in de haven.

 

Belangrijkste verbanden:

 • De opslag van gevaarlijke stoffen, K1 of K2 vloeistoffen, gasflessen e.d. is tot een minimum beperkt en vindt niet plaats in de directe omgeving van het deze opslag.
  • Gasflessen staan in de opslag van de kantine en betreffen CO2 - drukhouders voor de biertap.
  • In de ruimte bij werkplaats staat een opslagtank voor 2500L diesel t.b.v. verwarmingsketel;
  • De onderhoudswerkplaats in het clubschip bevat een zeer beperkte opslag van verf en oplosmiddelen.
  • De groene loods op de parkeerplaats bevat:
   • 2x grote fles Argon;
   • 1x grote fles zuurstof;
   • 1x grote fles acetyleen;
   • 1x kleine fles CO2.
  • Oorzaken van mogelijke natuurverschijnselen, zoals:
   • Hoogwaterstanden t/m winterdijk niveaus bij geopende stuwen stroomopwaarts (en zeker in combinatie met)
   • Winden van storm- en orkaankracht hebben mogelijk gevolgen t.a.v. losraken van drijvende haveninrichting / steigers en boten in combinatie met zeer slechte of totale onbereikbaarheid van haven en terrein.
   • Weersinvloeden (blikseminslagen / windkrachten > 10 Bf) en aardbevingen of vloedgolven geven extra risico’s t.a.v. brand en explosie, schades aan schepen.
  • Hijsen gebeurt enkel door bevoegde personen. Kraangebruik alleen op afspraak dan wel ten behoeve van havenonderhoud en noodsituaties.
  • Van alle leden zijn in principe de gegevens van de schepen en de verzekeraar bekend (zie de ledenadministratie).

 

Toegangen tot het haventerrein

 

Toegang

De hoofdingang van het verenigingsterrein bevindt zich aan Nieuwe Maasdijk 3A te Heusden. De toegang tot het terrein is dubbel uitgevoerd met een hekwerk t.b.v. auto en voetgangersverkeer en is elektronisch beveiligd. De ligplaatshouder hebben een druppel om poort te kunnen openen. De poort kan door havenmeester op afstand bediend worden.

 

Brandweersleutel

De brandweer uit de gemeente Heusden is in het bezit van een sleutel en kan zo ten alle tijden toegang verkrijgen tot terrein en haven.

 

Locatie hoofdafsluiters en elektra schakelaars:

 • Op de wal voor toegangshek staat een stenen kast met daarin de hoofdschakelaar voor elektra. Sleutel beschikbaar bij havenmeester (zie sleutelplan).
 • In de buurt van deze stenen kast ligt een put met daarin de hoofdkraan van het water.

 

GPS coördinatoren

 • Breedtegraad 51.7356176
 • Lengtegraad  5.1336135

 

Locatie en plattegronden

 

Plattegrond terrein met steigercodering

 

 

Plattegrond ponton

 

 

Situering van de diverse veiligheidskasten, brandblus- en reddingsmiddelen + situering openbare nutsvoorzieningen

Hier komt een tekening met de belangrijkste zaken als kasten, riolering, water, elektra en die op een plattegrond goed zijn aan te geven.

 

Situering haventerrein ten opzichte van omgeving

 

 

Kadestraal eigendom

Het kadastraal eigendom van WSV Heusden beslaat sectie A blad 4 grond- en watergebied aan kadestraal nummer 2000-174 te Heusden.

 

 

 

 

Interne taakverdeling calamiteitenteam

Havenmeester

 • Eerste meldingen en bellen naar 112
 • Gebruik belpiramide in eerste aanleg
 • Zorg dragen voor vrije doorgangen bij hekken, toegangen en steigers en aan straat neerzetten om hulpdiensten de weg te wijzen
 • Eerste hulpverlening, gebruik AED
 • Uitvoering algehele ontruiming van de haven

 

Zodra hulpdiensten zoals brandweer, medische hulpverlening, politie en/of Rijkswaterstaat aanwezig zijn, nemen deze de verantwoordelijkheid voor de operationele coördinatie over.

 

Technisch en/of Algemeen havencommissaris

 • In geval van opschaling van het incident de hulpdiensten informeren
 • Aanspreekpunt voor hulpdiensten
 • Aanspreekpunt voor leden van het onderhoudsteam
 • Aanspreekpunt voor autoriteiten, hulpverleners
 • Opstellers rapportages en evaluatie acties

 

Voorzitter

 • Algemene coördinatie van zaken binnen vereniging en bestuur
 • Aanspreekpunt pers

 

Secretaris

 • Aanspreekpunt voor leden / ligplaatshouders, familie, bezoekers
 • Aanspreekpunt voor aanwonenden
 • Zo nodig aanpassen website
 • Secretariële ondersteuning calamiteitenteam en facilitairen werkzaamheden
 • Notuleren en rapporteren en archiveren calamiteit

 

Penningmeester

 • Aanspreekpunt voor verzekeraars
 • Opstellers en verzamelpunt voor financiële schade administratie

 

 

Escalaties en opschalen 

 

Schaalgrootte alarmfases en definities

Hiermee wordt bedoeld het mobiliseren en opvoeren van menskracht om situaties het hoofd te bieden, schade te beperken en hulpverlening mogelijk te maken. Er zijn drie alarmschalen die elk verwijzen naar de belpiramide in de bijlage.

 

Elk betrokken (bestuurs-) lid heeft de taak het opvolgend lid in de piramide in te schakelen en te mobiliseren. Kenmerken van bepaalde situaties t.b.v. opschalen:

Kenmerken:

 

 

 

Alarm schaal 1

 

- Hulp nodig t.b.v. (administratieve) ondersteuning

 

 

- Meerdere taken te verdelen

 

 

- "Fysieke" problemen in de haven om de situatie het hoofd te bieden

 

 

 

 

Alarm schaal 2

 

- Veel taken te verdelen

 

 

- Situatie waarbij meerdere schepen zijn betrokken

 

 

- Mogelijke bemoeienis van RWS of overheid

 

 

 

 

Alarm schaal 3

 

- Idem als 2, plus:

 

 

 

- Veel schepen / eigenaren / leden betrokken

 

 

- Ernstige situatie t.a.v. milieu, financiën en verzekeringsaspecten

 

 

- In elk geval overheidsbemoeienis (politie, brandweer, RWS, e.d.)

 

 

Crisisteam

Alarm schaal 1:

Technische en/of algemeen havencommissaris

Voorzitter

Haven- en clubschipbeheer

+

Alarm schaal 2:

Onderhoudsteam-leden te bepalen door havencommissarissen

Secretaris

Penningmeester

+

Alarm schaal 3:

Onderhoudsteam-leden te bepalen door havencommissarissen

Commissieleden te bepalen door crisisteam

Interne instructies

 

Volg de belpiramide opzet aan de hand van een onderscheid naar drie kenmerken van de situatie.

 

Zorg direct voor opensturen van de elektrische hekwerken op de loopsteiger en hoofdingang.

 

>>> PRIMAIR staat  <<<

 

Veiligheid van alle aanwezigen en bezoekers

De eerste zorg van de havenmeester en bestuurders is om alle aanwezigen, leden en andere bezoekers in veiligheid te brengen naar een verzamelpunt op het wandelpand op de dijk/wal, zodanig dat er geen hinder is voor hulpverlening en gezondheidsrisico door bijvoorbeeld rookontwikkeling.

 

 

Brand aan boord van een schip

Zie de kernblad 1 in bijlage 2 voor maatregelen en instructies.

 

Brand in het ponton

Zie de kernblad 2 in bijlage 2 voor maatregelen en instructies.

 

Ongeval

Zie de kernblad 3 in bijlage 2 voor maatregelen en instructies.

 

Reanimatie / mens te water / onderkoeling

Zie de kernblad 4 in bijlage 2 voor maatregelen en instructies.

 

Ontruimen

Ontruimen van de haven vindt plaats in opdracht van de voorzitter of plaatsvervanger dan wel op lastgeving van autoriteiten. In tijden van drukte is gebruik van de megafoon noodzakelijk, deze ligt in het havenkantoor. Dirigeer alle aanwezigen naar het parkeerterrein Laat geen ruimte voor discussie, tijdverlies of voorbereidingen om met een schip te vertrekken Zo nodig zorg dragen voor blokkeren van verkeer van inkomende schepen.

 

(Blus-)waterverontreiniging

Tijdens bluswerkzaamheden zal ongetwijfeld een verontreiniging van oppervlakte water plaatsvinden. Gebruik de absorptieslang om uitbreiding van (olie-) verontreiniging te voorkomen. Volg de instructies met de brandweer.

 

Opruiming resten

Deze acties vinden plaats in overleg met verzekeraars en evt. salvage medewerkers. Het gaat hier met name om schadebeperking voor milieu en eigendommen van leden.

 

Maatregelen bij sirene alarm

Hier wordt gedoeld op het algemeen alarm t.b.v. de bevolking en bijvoorbeeld in gevallen van calamiteiten op de Maas. Van belang is af te spreken wie en hoe de regionale omroep wordt uitgeluisterd en evt. communicatie met overheden (m.n. RWS) plaatsvindt.

 

Zinkend of gezonken schip

Bij een zinkend schip moet contact gezocht worden met de eigenaar van de boot. Is een boot gezonken, dan moet er contact gezocht worden met de eigenaar én Rijkswaterstaat.

 

Olielekkage

Indien er olielekkage heeft plaatsgevonden kan gewerkt worden met een ‘worst’ om verdere verspreiding te voorkomen en moet Rijkswaterstaat gebeld worden om te helpen.

 

Inbraak en diefstal

Indien de eigenaar van een boot inbraak/diefstal komt melden dan moet deze geadviseerd worden om aangifte te doen bij de politie. Op verzoek van de politie kunnen eventuele camerabeelden gedeeld worden.

 

Aanwezige veiligheidsvoorzieningen

Hier moet de plaatsaanduiding beschreven worden waar de veiligheidsvoorzieningen opgeborgen zijn op het haventerrein:

 

Voorziening

Locatie

EHBO trommel

Kantine

AED

Bovenaan de trap naar de stuurhut

Walkie talkie

Kantoor havenmeester

Brancard

Onderaan de trap in de kantine

Absorptieslang

Achter stalen deur onder stuurhut

Drinkwater slang haspel

Voor ingang bij bar

Werkschip

Alleen in winter beschikbaar: voor ponton

Havenmeesterboot

Alleen in zomer beschikbaar: steiger 12

Dompelpomp

Onderaan de trap in de kantine

Hulpmiddelen/lijnen/gereedschap

Werkplaats

Megafoon

Kantine

Reddingsvesten

Kantine

 

ICT gerelateerd; back-up en recovery

 • Toewijzen en zorg dragen voor back ups van alle ICT gerelateerde zaken, files, e-mail en correspondentie. Alle gegevens hebben een opslag buiten het terrein en dit wordt gecoördineerd door de secretaris van het bestuur.
 • Alle archieven liggen in de bestuurskamer van het ponton en officiële stukken in een externe bankkluis (xxxbank te xxxxx).
 • Een externe harde schijf is bij de havenmeester in gebruik voor externe opslag van gegevens. De bestuursleden werken met opslag van bestanden in de cloud (MEGA).
 • Leden-, haven-, website- en financiële administraties vindt plaats met behulp van E-Captain, een externe applicatie die een externe back-up procedure kent.

 

Bijlage 1 - Instructiesticker

 

 • In havenkantoor
 • Kantine
 • Op alle E-kasten verdeeld over de steigers

 

Bij BRAND / ONGEVAL / noodzaak voor medische hulp

BEL:

112

en

havenmeester

0416 – 66 25 84

 

Meld locatie:

Nieuwe Maasdijk 3 A te Heusden

 

 

 

 

Bijlage 2:

Kernblad 1: Boot in brand

 

 

 • Bel 112 - brandweer en eigen calamiteitenteam

Let op! Afgesproken belpiramide aanhouden.

 

 • Open toegangshek(ken) en zorg voor eventueelbegeleiding van de opgeroepen hulpdiensten

 

 • Let op eigen veiligheid

Vraag, indien mogelijk, om assistentie

 

 • Neem blustoestellen mee naar het brandende schip

 

 • Controleer of iedereen van boord is

Lukt dit niet geef dan aan 112 door dat er mogelijk nog personen aan boord zijn

 

 • Koppel walstroom af

 

 • Houd altijd rekening met aanwezigheid van brandbare stoffen en gasflessen. Indien mogelijk: verwijder eventuele gasflessen

 

 • Verwijder naastliggende schepen indien nodig

Gebruik de havenmeesterboot zo nodig voor verslepen i.o.m de havenmeester

 

 • Probeer het brandende schip goed vast te leggen en houd steigers vrij van alle obstakels

 

Kernblad 2: Gebouw in brand

 

 • Bel 112 - brandweer en eigen calamiteitenteam

Let op! Afgesproken belpiramide aanhouden.

 

 • Open toegangshek(ken)en zorg voor eventueel begeleiding van de opgeroepen hulpdiensten

 

 • Zorg voor eigen veiligheid en vraag indien mogelijk om assistentie

 

 • Neem blustoestellen mee naar het brandende gebouw

 

 • Kijk of in het gebouw de brand goed is te lokaliseren

Waarschuwing: brand in een gebouw kan zich explosief uitbreiden.

 

 • Controleer of er nog personen aanwezig zijn en ontruim alle ruimten en controleer de sanitaire ruimtes.

Lukt dit niet geef dan aan 112 door dat er mogelijk nog personen in het gebouw zijn

 

 • Sluit alle ramen en deuren

 

 • Schakel alle stroomtoevoer uit bij stenen huis

 

 • Ontruim het terras en draag zorg voor vrije doorgang

 

 • Onderneem alleen een bluspoging wanneer dit veilig is en draag zorg voor schadebeperking

 

 • Bij brand van Klein Chemisch Afval, gas en brandstof gelden aparte veiligheids- en blusmethoden

Kernblad 3: ongeval

Wat te doen bij een medische noodsituatie?

 

 • Bel 112  - en geef duidelijk aan wat er aan de hand isen eigen calamiteitenteam

Let op! Afgesproken belpiramide aanhouden

 

 • Open toegangshek(ken)

 

 • Vraag indien mogelijk om assistentie en let op eigen veiligheid !

 

 • Begeef je naar de ongevalslocatie, neem mee:
  • Verbandtrommel
  • AED
  • telefoon

 

 • Stel je op de hoogte van de situatie en meld dit zo nodig opnieuw bij 112

 

 • Handel volgens de geoefende instructie indien noodzakelijk met de AED tot de hulpdiensten arriveren

 

 • Zorg dat je weet naar welk ziekenhuis het slachtoffer wordt vervoerd

 

 


Kernblad 4: Reanimatie / Mens te water / Onderkoeling

 

 • Bel 112 of laat bellen -  ambulance verzoek

 

 • Laat toegangshek(ken) openen

 

 • Begeef je naar de ongeval locatie, en neem mee:
  • AED
  • telefoon

 

 • Bij persoon te water stel je alles in het werk om de persoon te lokaliseren en op de kant te krijgen.

 

 • Vraag om assistentie en denk aan eigen veiligheid; neem geen enkel risico!

 

 • Aanspreken

 

 • Schudden

 

 • Controle ademhaling

 

 • Bij geen ademhaling:
  • Start reanimatie en leg AED aan
   • Handel verder volgens de reanimatie instructie
   • Doorgaan tot hulpverleners het overnemen

Tip: download en bekijk de ‘app’ – reanimatie – van de Hartstichting

 

 


Bijlage 3 | belpiramide / telefoonlijst bij calamiteiten

 

Belpiramide

 

 

 

Calamiteitenteam

Naam

Functie

Vervanger bij afwezigheid

Telefoonnummer

Alarm nummer

n.v.t

n.v.t.

112

Havenkantoor

n.v.t

n.v.t.

0416 66 25 84

Gerard van Haperen

Havenmeester

Algemeen havencommissaris

0146 66 25 84

Jos vd Enden

Voorzitter

Algemeen havencommissaris

06-29 60 66 06

Stan Pompen

Algemeen havencommissaris

Technisch havencommissaris

06-10 24 75 24

Kees Karelse

Technisch havencommissaris

Algemeen havencommissaris

06 51 01 74 32

Jaap Glasbergen

Secretaris

Voorzitter

06 37 60 31 86

Hans Kreté

Penningmeester

Voorzitter

06 53 16 19 23

Richard van der Koppel

Havencommissaris (jeugd)zeilen

Algemeen havencommissaris

06 27 19 51 81

 

 

Overige telefoonnummers

Naam

Telefoonnummer

Huisarts – spoed

0416 66 22 13

Rijkswaterstaat

0800 66 50 59

Gemeente Heusden

14073

Jachthaven De Wiel

06 53 67 67 67

Legerstee Watersport

0416 66 13 99

Van Sluisveld Groep

0416 66 23 00

Politie (geen spoed)

0900 8844

Brandweer Heusden

088 020 8208

Dierenkliniek Heesbeen

0416 66 50 59

 

Leden met BHV / EHBO diploma

De intentie is om komende winterperiode (2019/2020) een EHBO cursus te organiseren. Na deze cursus kunnen de contactgegevens van de personen (als zij daarvoor toestemming verleend hebben) met geldig diploma hieronder toegevoegd worden. Tot die tijd kan de havenmeester helpen indien een EHBO’er gewenst is.

 

Naam

Telefoonnummer

EHBO

BHV

AED

notitie

NAAM

TELEFOON

X

X

X

 

 

WSV Heusden

Bezoek- en postadres
Nieuwe Maasdijk 3A
5256 NX Heusden

Privacyverklaring

Disclaimer

BEL ONS

Telefoon haven
0416 662 584

Marifoon haven
Kanaal 31

INFORMATIE

Bankrekening 1217.84.134
Rabobank BIC RABONL2U
IBAN NL81 RABO 0121 7841 34
Verenigingsregister (KvK)  402.71.137

BTW nummer (Belastingdienst)  NL.0049.70.809.B01