WSV Heusden Statuten


WSV Heusden - Statuten

WSV Heusden - Statuten

 

Artikel 1 - Naam

 De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging Heusden..... en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 2 - Zetel

 Zij heeft haar zetel te Heusden.

 

Artikel 3 - Doel 

 1. De vereniging stelt zich ten doel: de beoefening en de bevordering van de watersport door haar leden.

 

 1. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
 2. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en het geven van lezingen;
 3. het organiseren van wedstrijden en tochten;
 4. het aanbrengen en het instandhouden van de nodige accommodatie;
 5. het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
 6. andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn
 7. het stimuleren van het verenigingskarakter bij haar leden waardoor zoveel mogelijk leden actief deelnemen aan het reilen en zeilen van de vereniging.

 

Artikel 4 - Leden 

 1. De vereniging kent leden, jeugdleden,ereleden en begunstigers. Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt..

 

 1. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

Artikel 5 - Ereleden, jeugdleden en begunstigers 

 1. Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging ofwel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt.

 

 1. Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

 

 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bedrag.

 

 1. Ereleden, jeugdleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

Artikel 6 - Toelating 

 1. Het bestuur beslist over de toelating van leden, jeugdleden en begunstigers.

 

 1. Bij niet toelating tot lid of jeugdlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

 1. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid, jeugdlid of begunstiger houdt het bestuur rekening met alle relevante omstandigheden en factoren.

 

Artikel 7 - Einde van het lidmaatschap 

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door overlijden van het lid;
 3. door opzegging door het lid;
 4. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 

 1. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging door de vereniging geschiedt bij aangetekende brief door het bestuur.

 

 1. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ( 1 januari – 31 december) eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

         Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 

 1. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

         Een lid is niet bevoegd tot onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap in het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.

 

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.

 

 1. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

        

Artikel 8 – Einde lidmaatschap van jeugdleden en begunstigers 

 1. Het lidmaatschap van een jeugdlid en van een begunstiger kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

 

 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 9 - Jaarlijkse bijdragen 

 1. De leden, jeugdleden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

 

 1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Artikel 10 - Rechten van ereleden, jeugdleden en begunstigers

 

 1. Behalve de overige rechten die aan jeugdleden of begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben jeugdleden het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen.

 

 1. Ereleden hebben het recht alle algemene vergaderingen van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welke hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.

 

Artikel 11 - Bestuur 

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit de leden.

 

 1. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien gewone leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld. De voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 

 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

 

 1. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

 

 1. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

Artikel 12 - Einde bestuurslidmaatschap, herverkiezing, schorsing 

 1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

 

 1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Een bestuurslid kan maximaal acht jaar onafgebroken bestuurslid zijn.

 

 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 2. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 3. door bedanken.

 

Artikel 13 - Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur 

 1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanwijzen. Eén bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

 

 1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur worden vastgelegd en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

        

Artikel 14 - Bestuurstaak, vertegenwoordiging 

 1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

 

 1. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

         Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

 

 1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

 

 1. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.

 

 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 3. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet
 4. voor het aangaan van rechtshandelingen die een bedrag van € 10.000,- te boven gaan.

         Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 

 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
 2. hetzij het bestuur;
 3. hetzij twee bestuurders tezamen waaronder in ieder geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de penningmeester.

 

Artikel 15 - Jaarverslag, rekening en verantwoording 

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

 

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.

 

 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn waarbinnen de rekening en verantwoording dient te worden afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

 

 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

         De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 van dit artikel en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 

 1. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

 

 1. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

 

 1. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaren te bewaren.

 

Artikel 16 - Algemene vergadering

 

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 

 1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.

         In deze vergadering komen ondermeer aan de orde:

 1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 2. de benoeming van de in artikel 15 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar;
 3. de benoeming van bestuursleden;
 4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

 

 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

 

 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door middel van een advertentie in een veel gelezen dagblad en door mededeling op het in het clubgebouw aanwezige mededelingenbord.

 

Artikel 17 - Toegang en stemrecht 

 1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, jeugdleden en begunstigers.

         Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.

 

 1. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.

 

 1. Ereleden, jeugdleden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergaderingen het woord te voeren (tenzij de algemene vergadering anders beslist) maar zij hebben geen stemrecht

 

 1. Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem.

 

 1. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen.

 

Artikel 18 - Voorzitterschap en notulen 

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

 

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

 

Artikel 19 - Besluitvorming van de algemene vergadering 

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.

 

 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

 1. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

 1. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 

 1. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

         Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

 

 1. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

 

 1. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.

         Schriftelijke stemming geschiedt bij ingetekende, gesloten briefjes.

         Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 

Artikel 20 - Bijeenroeping algemene vergaderingen 

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

         De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, gezinsleden, jeugdleden en begunstigers volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.

 

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

 

Artikel 21 - Statutenwijziging 

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

 

 1. Zij die de oproep voor de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vereniging voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

        

 1. Het besluit tot statutenwijziging behoeft de meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 

 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

         Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

Artikel 22 - Ontbinding 

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

         Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

 

 

Artikel 23 - Huishoudelijk reglement 

 1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

 

 1. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

Artikel 24 - Slotbepaling 

Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de statuten en reglementen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond van toepassing.

 

 

Deze statuten zijn goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 23 april 2007, en onder voorbehoud van registratie door de notaris.

 

Publicatiedatum: xx xxx xxxx - Bestuur

 


WSV Heusden

Bezoek- en postadres
Nieuwe Maasdijk 3A
5256 NX Heusden

Privacyverklaring

Disclaimer

BEL ONS

Telefoon haven
0416 662 584

Marifoon haven
Kanaal 31

INFORMATIE

Bankrekening 1217.84.134
Rabobank BIC RABONL2U
IBAN NL81 RABO 0121 7841 34
Verenigingsregister (KvK)  402.71.137

BTW nummer (Belastingdienst)  NL.0049.70.809.B01